• Trường THPT Giáp Hải thông báo ba công khai năm học 2018-2019.
  • Thực hiện quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân. Trường THPT Giáp Hải báo cáo các nội dung như sau:
Văn bản