Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ trường THPT Giáp Hải năm 2020

       Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 06/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang về việc triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ (DQTV), Trường THPT Giáp Hải xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Luật Dân quân tự vệ được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh; Nhằm tổ chức quán triệt, triển khai tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong tỉnh nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về những vấn đề cơ bản của pháp luật về DQTV. Qua đó, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm xây dựng lực lượng DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của đơn vị trong việc tổ chức triển khai tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

c) Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ đến các tầng lớp nhân dân.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành của đơn vị trong việc tổ chức tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

b) Bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các các bộ phận của nhà trường trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch;

c) Triển khai tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ phải được tiến hành đồng bộ với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nhằm tạo cơ sở cho việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các năm sau.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối với nhà trường

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ, báo cáo Sở GD&ĐT theo qui định.

- Nhà trường tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Luật Dân quân tự vệ cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp hội đồng, chào cờ đầu tuần.

- Đăng tải nội dung, ý nghĩa của Luật Dân quân tự vệ trên trên Website của nhà trường để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh...vv tìm hiểu, nắm bắt nội dung và ý nghĩa của Luật Dân quân tự vệ.

- Tuyên truyền thông qua tủ sách pháp luật trong thư viện của đơn vị, khai thác triệt để hiệu quả nguồn tài liệu liên quan đến việc tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

2. Đối với các tổ chức trong nhà trường

- Các tổ chức chính trị-xã hội trong nhà trường tổ chức triển khai nội dung, ý nghĩa của Luật Dân quân tự vệ lồng ghép trong các cuộc họp.

- Đoàn trường triển khai tới các Chi đoàn và yêu cầu các Chi đoàn tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ tới đoàn viên, thanh niên trong giờ sinh hoạt Chi đoàn.

3. Đối với giáo viên dạy GDCD, GDQP

Lồng ghép tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ trong các tiết học chính khóa môn GDCD, Giáo dục quốc phòng và an ninh.

4. Đối với giáo viên chủ nhiệm

 Lồng ghép tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ trong giờ sinh hoạt lớp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhà trường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; báo cáo về Sở GD&ĐT theo địa chỉ email: thanhtraso@bacgiang.edu.vn trước 30/6 hàng năm.

- Các tổ chức trong nhà trường, Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên GDCD, GDQP căn cứ nội dung của Kế hoạch để thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biên, tập huấn Luật Dân quân tự vệ của trường THPT Giáp Hải. Đề nghị các tổ chức, cán bộ, giáo viên và nhân viên nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Lư­u: VT.          

Bản điện tử:

- Lãnh đạo nhà trường (để c/đ t/h); 

- CBGVNV (để t/h).

 

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Anh

 

Tác giả: THPT Giáp Hải
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 52
Tháng 09 : 104.196
Năm 2022 : 159.991